Tutustu yhdistyksemme hanketoimintaan

Käynnissä oleva hanketoiminta

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan, ja on työllä/materiaaleilla ja/tai rahallisesti mukana seuraavien hankkeiden toiminnassa:

Iso-Kiskon kunnostussuunnitelma

Iso-Kiskon vesienhoitoyhdistys ry sai valtion harkinnanvaraista avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta Iso-Kiskon pohjoisosan (Levonsalmi-Liipolanlahti) kunnostussuunnitelman laatimiseen. Hankkeessa selvitetään vesistökuormitusta, kasvillisuutta, jätevesien käsittelyn tasoa ja aikaisempia ruoppauksia ja vesikasvillisuuden niittoja. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia vesiensuojeluun liittyviä koulutustilaisuuksia. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys toimii hankkeessa partnerina.

Rauman Mustalahden tilan selvitys

Rauman kaupunki selvittää yhdessä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa Raumalla sijaitsevan osittain sulkeutuneen Mustalahden tilaa. Selvitystyö ajoittuu vuosille 2023-2024. Hankkeessa selvitetään ojavesien laatua, virtaamia ja kuormitusta sekä lahden ja sen ympäröivän meren vedenlaatua. Hankkeen kustannuksista vastaa Rauman kaupunki.

Naantalin merenlahdet-hanke

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on laatimassa kunnostussuunnitelmia seuraaville merenlahdille: Ajolanlahti, Kirkko- ja Vähäsalmi, Kolkka, Kuristensalmi, Matinlahti, Nuikonlahti, Niulalahti, Sannaistenlahti ja Vesiniemi. Hankkeessa laaditaan yhdeksälle merenlahdelle kunnostussuunnitelma, jossa toimenpiteitä kartoitetaan niin valuma-alueelle kuin itse merenlahdelle. Hankkeessa edistetään myös Naantalin asukkaiden ja koululaisten ympäristötietoisuutta vesiluonnosta ja luontoarvoista, edistetään omatoimista kansalaistoimintaan, annetaan neuvontaa ja tuetaan omatoimisia kunnostuksia ja järjestäytymistä vesiensuojelun kentässä. Hankkeen kustannusarvio on 19 760 € ja kustannuksista vastaavat Naantalin kaupunki, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja mahdollisesti Saaristomeren suojelurahasto saatuaan tehtyä päätöksen rahoituksesta.

Ålonlahden pilotti

Ålönlahden pilottihankkeen tavoitteena on luoda toimenpidesuunnitelma Ålönlahden vedenlaadun ja luontoarvojen parantamiseksi, sekä luoda Ålönlahdesta ja sen valuma-alueesta vesiensuojelun esimerkkikohde, joka kannustaa muita toimijoita Saaristomeren ja sen valuma-alueen suojeluun. Ålönhden pilottihanke on osa laajempaa Saaristomerityötä, jonka tavoitteena on parantaa Saaristomeren ja sen valuma-alueen tilaa. Hankkeen hallinnosta vastaa Turun-AMK. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys on hankekumppanina. Muita kumppaneita ovat Paraisten kaupunki ja Ålönlahden säätiö.

Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman laatiminen

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiantona Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys toteuttaa Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman laatimisen vuosina 2022-2023. Suunnitelma on valuma-aluelähtöinen mutta se kattaa myös lahtialueen.Suunnitelman sisältää tiedot alueen nykytilasta, kuormituslähteistä, kunnostus- ja vesienhallintamahdollisuuksista sekä toimenpiteiden toteutus- ja rahoitusmahdollisuuksista toimenpidekokonaisuuksittain. Lisäksi Kaarinan kaupungin kanssa yhteistyössä valitaan alueelta pilottikohde, jolle laaditaan hankesuunnitelma.

Aiempi hanketoiminta

Ruoninluodon kunnostussuunnitelma+

Kustavin ja Taivassalon kuntien alueella sijaitsevaan Ruoninluotoon ja sitä ympäroivälle merialueelle laaditaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama kunnostussuunnitelma. Suunnittelutyössä on selvitetty paikallisten asukkaiden näkemyksiä vesien tilasta ja kunnostusehdotuksia, merialueen ja suurempien ojien vedenlaatua ja virtaamia, kasvillisuutta sekä vesisyvyyksiä. Hankkeessa on järjestetty yksi yleisötilaisuus ja vesiklinikkapäivät. Työstä valmistuu kunnostussuunnitelma.

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston SAVE2-hanke+

SAVE2-hanke jatkoi vuosina 2019–2020 Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen SAVE – Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä -hankkeen yhteistyössä NutriTrade-hankkeen kanssa toteuttaman Savijoen valuma-alueen kipsipilotin vaikutusten tarkkailua. Kipsipilotissa selvitettiin kipsinlevitysmenetelmän soveltuvuutta laajamittaiseen käyttöön Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry otti hankkeessa Savijoesta vesinäytteitä ja tuotti ottamiensa näytteiden analysoinnin.

Kaarinan Ladjakoskenojan purokunnostussuunnitelma+

Kaarinan kaupungin rahoittama Ladjakoskenojan kunnostussuunitelma laadittiin vuoden 2022 aikana. Suunnittelutyössä seurattiin kahden viikon välein puron virtaamia ja happipitosuuksia ja puroston pohjaeläimistöä tutkittiin kolmelta tutkimuskohteelta. Työhön kuului myös valuma-alueen uomasto, uomien kasvillisuutta ja vesiympäristöstä riippuvien lajien kartoitus, muun muassa linnusto ja vesikasvillisuus.

Hankkeet

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan. Tutustu!

Lue lisää »

Materiaalit

Syvenny materiaaleihimme: raportit, julkaisut ja esitelmät käyttöösi, ole hyvä!

Lue lisää »

Yhdistyksen yhteystiedot

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – yhteystietomme löydät täältä.

Ota yhteyttä »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys