KÄYNNISSÄ OLEVA HANKETOIMINTA

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan, ja on työ- / materiaali- ja/ tai rahallisella panostuksella mukana seuraavien hankkeiden toiminnassa:

Kotivesistöt kuntoon II-hanke
Kotivesistöt kuntoon II-hanke on rahoitettu Leader-toimintaryhmä Ravakka Ry:n Loisto-ohjelmasta. Hankkeen toiminta-alue on Eurajoki, Rauma, Pyhäranta, Uusikaupunki, Laitila, Mynämäki ja Vehmaa: Hankkeen kohdevesistöt etsittiin kuulutuksen kautta, ja hankkeessa on noin 15 paikallistoimijaa ja 24 kohdevesistöä. Hankkeessa koulutetaan vesiensuojeluaktiiveja, kartoitetaan vesistöjen nykytilaa ja laaditaan kohdevesistöille kunnostussuunnitelmat. Hankkeen toimiaika on 1.5.2022-31.12.2023.

Kaarinan Ladjakoskenojan purokunnostussuunnitelma
Kaarina kaupunki rahoittama Ladjakoskenojan kunnostussuunitelma laaditaan vuoden 2022 aikana. Suunnittelustyössä on seurattu kahden viikon välein puron virtaamia ja happipitosuuksia ja purosto on tutkittu pohjaeläimistöä kolmelta tutkimuskohteelta. Työhön kuuluu myös valuma-alueen uomasto, uomien kasvillisuutta ja vesiympäristöstä riippuvia lajeja kartoitus mm. linnusto ja vesikasvillisuus.

Ruoninluodon kunnostussuunnitelma
Kustavissa ja Taivassalon kuntien alueella sijaitsevaan Ruoninluotoon ja sitä ympäroivälle merialueelle laaditaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama kunnostussuunnitelma. Suunnittelutyössä on selvitetty paikallisten asukkaiden näkemyksiä vesien tilasta ja kunnostusehdotuksia, merialueen ja suurempien ojien vedenlaatua ja virtaamia, kasvillisuutta sekä vesisyvyyksiä. Hankkeessa on järjestetty yksi yleisötilaisuus ja vesiklinikkapäivät. Työstä valmistuu kunnostussuunnitelma.

Joki- ja rannikkotalkkarihankkeet
Yhdistys toteuttaa Varsin Hyvä ry:n rahoittamaa Jokitalkkari-hanketta Turun, Raision, Ruskon, Liedon, Paimion ja Sauvon kunnissa, ja Samma båt ry:n rahoittamaa Rannikkotalkkari-hanketta Kemiönsaaren, Paraisten ja Kustavin kunnissa. Hankkeiden tavoitteina on parantaa alueen virtavesien tilaa sekä kalataloudellista ja virkistyskäytöllistä arvoa yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Jokitalkkari hanketta toteutetaan ajalla 11/2020-10/2022 ja Rannikkotalkkari hanketta 1.5.2021-31.12.2022.

Mynäjoen vesistöalueen vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelma
Yhdistys laati Varsinais-Ely-keskuksen rahoituksella Mynäjoen vesistöalueelle vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelman maa- ja metsäatalousalueille. Suunnitelmassa huomioitiin kalataloudelliset ja virtavesien kunnostamisen kehittämistarpeet sekä luonnonsuojelulliset arvot.

Uusikaupunki kirkkailla vesillä
Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joissa parannetaan alueen virkitsyskäyttöä mm. luontopoluja ja lintulava, rakennetaan vesiensuojullisia kosteikkoja ja kunnostetaan rantalaitumia sekä selvitetään ja parannetaan alueen vedenlaatua. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys on hankkeessa yhteistyökumppanina ja osarahoittajana sekä myös toteuttaa hankkeessa vedenlaadun seurantaa automaattisella tallentavalla vedenlaatumittarilla. Hankkeet päättyvät 2022 aikana. Uusikaupunki sai hankkeelle 2022 jatkorahoituksen Ympäristöministeriöstä, jossa tavoitteena on tehdä kunnostustöitä alueella.  Lisätietoa hankkeesta.

Ålönlahden kuormitus- ja vedenlaatuselvitys
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Stiftelsen för Ålöviken sr – Ålönlahden säätiö sr selvittävät vuosina 2020-2021 toteutettavassa yhteishankkeessa Ålönlahden (ent. Paraisten makeanvedenallas) valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen määrää fosforin ja typen osalta sekä kertaluonteisesti torjunta-ainepitoisuuksia suurimmilta peltoaluilta tulevien kahden ojan vedestä.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY- Suomi -hanke
Yhdistys on mukana vuonna 2018 alkaneessa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY-Suomi -yhteishankkeessa, jossa ensisijainen tavoite on perustaa kaksi alueellista vesiensuojeluyhdistystä alueille, joilla alueellista vesiensuojelutoimintaa ei ole ollut tai se on loppunut. Hankkeen kohdealueet ovat Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on saada perustettaville yhdistyksille jäsenistö kunkin alueen toimijoista, mikä takaa toiminnan jatkuvuuden. Hankkeen tuloksena alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan kattavuus Suomessa kasvaa merkittävästi.