KÄYNNISSÄ OLEVA HANKETOIMINTA

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan, ja on työ- / materiaali- ja/ tai rahallisella panostuksella mukana seuraavien hankkeiden toiminnassa:

Jokitalkkari
Yhdistys toteuttaa Varsin Hyvä ry:n rahoittamaa Jokitalkkari-hanketta Turun, Raision, Ruskon, Liedon, Paimion ja Sauvon kunnissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen virtavesien tilaa sekä kalataloudellista ja virkistyskäytöllistä arvoa yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Hanketta toteutetaan ajalla 11/2020-10/2022.

Uusikaupunki kirkkailla vesillä
Hankkeessa asiasta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus tiedonhankintaan ja ideoiden kehittämiseen Kasarminlahden ja Matalanpuhdin merialueiden vedenlaadun parantamiseksi ja virkistyskäytön lisäämiseksi. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys on hankkeessa yhteistyökumppanina ja osarahoittajana sekä myös toteuttaa hankkeessa vedenlaadun seurantaa automaattisella tallentavalla vedenlaatumittarilla. Lisätietoa hankkeesta.

Ålönlahden kuormitus- ja vedenlaatuselvitys
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Stiftelsen för Ålöviken sr – Ålönlahden säätiö sr selvittävät vuosina 2020-2021 toteutettavassa yhteishankkeessa Ålönlahden (ent. Paraisten makeanvedenallas) valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen määrää fosforin ja typen osalta sekä kertaluonteisesti torjunta-ainepitoisuuksia suurimmilta peltoaluilta tulevien kahden ojan vedestä.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY- Suomi -hanke
Yhdistys on mukana vuonna 2018 alkaneessa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY-Suomi -yhteishankkeessa, jossa ensisijainen tavoite on perustaa kaksi alueellista vesiensuojeluyhdistystä alueille, joilla alueellista vesiensuojelutoimintaa ei ole ollut tai se on loppunut. Hankkeen kohdealueet ovat Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on saada perustettaville yhdistyksille jäsenistö kunkin alueen toimijoista, mikä takaa toiminnan jatkuvuuden. Hankkeen tuloksena alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan kattavuus Suomessa kasvaa merkittävästi.