KÄYNNISSÄ OLEVA HANKETOIMINTA

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan, ja on työ- / materiaali- ja/ tai rahallisella panostuksella mukana seuraavien hankkeiden toiminnassa:

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston SAVE2 -hanke
SAVE2-hanke jatkaa Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen SAVE – Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä -hankkeen yhteistyössä NutriTrade-hankkeen kanssa toteuttaman Savijoen valuma-alueen kipsipilotin vaikutusten tarkkailua. Kipsipilotissa selvitettiin kipsinlevitysmenetelmän soveltuvuutta laajamittaiseen käyttöön Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ottaa hankkeessa vuosina 2019-2020 Savijoesta vesinäytteitä ja tuottaa ottamiensa näytteiden analysoinnin.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY- Suomi -hanke
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on mukana vuonna 2018 alkaneessa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY-Suomi -yhteishankkeessa, jossa ensisijainen tavoite on perustaa kaksi alueellista vesiensuojeluyhdistystä alueille, joilla alueellista vesiensuojelutoimintaa ei ole ollut tai se on loppunut. Hankkeen kohdealueet ovat Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on saada perustettaville yhdistyksille jäsenistö kunkin alueen toimijoista, mikä takaa toiminnan jatkuvuuden. Hankkeen tuloksena alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan kattavuus Suomessa kasvaa merkittävästi.

Valonian Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke
Yhdistys on hankekumppanina Valonian vuonna 2018 alkaneessa Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on vesiensuojeluun liittyvien toimijatahojen yhteen saattaminen, paikallisen vapaaehtoisen vesistökunnostustoiminnan aktivointi, hyvien vesiensuojelukäytäntöjen ja tiedon levittäminen koko Varsinais-Suomen alueella sekä tiedon kokoaminen alueen vesistöissä tehdyistä kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä.

 

 

 

Valonian Virtavesien kunnostushanke
Yhdistys on hankekumppanina ja osarahoittajana Valonian Virtavesien kunnostushankkeessa. Hankkeessa Valonia parantaa Saaristomeren valuma-alueella sijaitsevien erityisesti kalastoltaan arvokkaiden purojen ekologista tilaa käytännön kunnostustoimin. Yhdistyksen toimintaa hankkeessa ovat purojen vedenlaadun tutkimukset vesinäytteenotoin ja jatkuvatoimisella tallentavalla vedenlaatumittarilla.