Someron kosteikko, ylemmän padon kiviverhouksen teko.   Someron Sylvänän kosteikko syyssateiden täyttämänä.

Paimionjoen valuma-alueelle Someron Sylvänän kylään perustettiin elokuussa 2017 vesiensuojelukosteikko. Kosteikko rakennettiin yksityisten maanomistajien maalle Saaristomeren Suojelurahaston rahoituksella Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Paimionjokiyhdistys ry:n yhteisen vesiensuojeluhankkeen pohjalta. Kosteikon suunnittelukuluista vastasi Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kosteikko perustettiin rakentamalla ojanotkoon kaksi matalaa patokynnystä sekä poistamalla uomasta pintamaat patokynnysten yläpuolelta. Kosteikon ympäristöä myös raivattiin poistamalla ojanotkosta runsaasti pajua. Kosteikon toiminnallinen pinta-ala on 0,14 hehtaaria, eli se on pienialainen, mutta kuitenkin kooltaan hyvin suhteutettu valuma-alueensa pinta-alaan nähden.

Kosteikon päätarkoituksena on vähentää Paimionjokeen ja sen kautta Saaristomereen kiintoaineen mukana kulkeutuvaa ravinnekuormitusta. Kosteikoista on yleisesti hyötyä myös ympäristön biologisen monimuotoisuuden lisääjinä sekä valumavesivirtaamien tasaajina.