Talousvesi

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan talousvedellä tarkoitetaan juomavettä sekä elintarvikkeiden tuotannon, valmistuksen, jalostuksen, säilyttämisen tai kaupanpidon yhteydessä käytettävää vettä. Terveydensuojelulain mukaan talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja muutenkin sanottuun tarkoitukseen soveltuvaa. Paikallinen terveydensuojeluviranomainen valvoo vesilaitosten toimittaman veden laatua. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että vesi ei aiheuta haittaa terveydelle. Yksityisten kaivojen veden laadun valvonta on omistajan vastuulla.

Lainsäädännössä laitokset on jaoteltu suuriin ja pieniin laitoksiin. Suuria laitoksia ovat ne, jotka toimittavat vettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Suuria laitoksia valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaisesti. Pieniä laitoksia ja kotitalouksien omaan vedenhankintaan käyttämiä kaivoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 mukaisesti.
Teemme talousvesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisia mikrobiologisia ja kemiallisia määrityksiä.
Teemme myös kaivovesitutkimuksia.

Lisätietoja

Valvira, talousvesi
Talousvesiasetuksen soveltamisohje
Alkutuotannossa käytettävän veden laatu

Ota yhteyttä ->

Uimavedet

Paikallinen terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen ja yleisessä käytössä olevien uima-altaiden veden laatua. Yksityisten uimarantojen ja uima-altaiden valvonta kuuluu omistajalle. Sama koskee taloyhtiöiden altaita, jotka on tarkoitettu vain taloyhtiön asukkaille. Terveydensuojelulain perusteella ylläpitäjän on aina valvottava allasvetensä laatua siten, ettei terveyshaittaa pääse syntymään.

Uimarantavesi

Yleinen uimaranta (ns. EU-uimaranta) on ranta, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. Näitä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukaisesti. Asetuksen mukaan yleisellä uimarannalla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Laadun arviointi perustuu sekä yksittäisiin valvontatutkimustuloksiin että pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Laadun arviointi ja luokitus perustuu seurantakalenterien mukaan otettujen näytteiden suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin tuloksiin. Lisäksi näytteenotossa havainnoidaan sinilevien ja jätteiden esiintymistä.

Valtaosa uimarannoista on pieniä uimarantoja. Näillä tarkoitetaan rantoja, joilla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähemmän kuin 100 uimaria päivässä. Näitä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 354/2008 mukaisesti. Laadun arviointi perustuu näytteiden suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin tuloksiin.

Yleinen talviuintipaikka on kunnan tai yksityisen tahon ylläpitämä talviuintipaikka, jonne yleisöllä on pääsy joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Yleisiä talviuintipaikkoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 354/2008 mukaisesti. Yleisenä talviuintipaikkana ei pidetä yksityisten seurojen, järjestöjen ja kerhojen ylläpitämiä talviuintipaikkoja, jonne pääsy edellyttää kyseisen seuran, järjestön tai kerhon jäsenyyttä.

Teemme uimarantavesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisia mikrobiologisia ja levämäärityksiä.

Uima-allasvesi

Uima-allasveden laatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 mukaisesti. Allasvesiasetusta sovelletaan yleisille altaille, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan tai vastikkeetta.
Allasvedessä ei saa olla pieneliötä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Allasveden tulee täyttää asetuksessa esitetyt laatuvaatimukset. Allasveden on oltava myös muutoin käyttötarkoitukseen sopivaa.
Teemme uima-allasvesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisia mikrobiologisia ja kemiallisia määrityksiä.

Lisätietoja

Uimavesiasetuksen soveltamisopas
Allasvesiasetuksen soveltamisohje. Uima-allasveden laatu ja valvonta
Valvira, uimarannat
Valvira, talviuintiohje
Valvira, uima-altaat

Ota yhteyttä ->