Kasviplankton koostuu mikroskooppisen pienistä vedessä keijuvista levistä sekä syanobakteereista eli sinilevistä. Kasviplankton on vesiemme suurimpia perustuottajia yhdessä päällyslevien ja vesikasvien kanssa. Runsaana esiintyessään levät saattavat muodostaa veden laatua heikentäviä leväkukintoja eli massaesiintymiä.

Erilaisissa vesistöissä kasviplanktonyhteisöllä on omat erityispiirteensä, jotka heijastelevat veden ravinteikkuutta, veden väriä sekä altaan ominaisuuksia. Kasviplankton reagoi herkästi sekä määrällisesti että lajistollisesti vesistön tilassa tapahtuviin muutoksiin. Täten kasviplanktontutkimus soveltuu hyvin vesistön tilan seurantaan ja luokitteluun.

Kasviplanktontutkimuksessa näytteissä olevat lajit määritetään ja lasketaan mikroskoopin avulla. Kasviplanktonin käyttö vesien tilan seurannassa, luokittelussa ja muutosten havaitsemisessa edellyttää, että laskentatulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. Teemme tutkimukset voimassa olevien standardien ja ympäristöhallinnon suositusten mukaisesti. Tutkijamme ovat suorittaneet menestyksellisesti kasviplanktonin tunnistukseen vaadittavat pätevyyskokeet.

Tarjoamme muun muassa seuraavia kasviplankton palveluita:
• kasviplanktonnäytteiden kvantitatiivinen laskenta, valtalajimääritykset sekä lajintunnistus
• laskentatulosten tallennus ympäristöhallinnon ylläpitämään kasviplanktonrekisteriin
• Valviran ohjeiden mukaiset raakaveden ja uimarantojen syanobakteerianalyysit
• Eviran ohjeiden mukaiset kasteluveden syanobakteerimääritykset
• levämääritykset yksityisten asiakkaiden näytteistä