Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys hankkii maata kosteikkorakentamiseen

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry pyrkii edistämään maatalouden vesiensuojelukosteikkojen perustamista joko ostamalla tarkoitukseen sopivaa maata Lounais-Suomen alueelta tai hankkimalla sitä hallintaansa pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Mikäli maanomistajien kanssa syntyy sopimuksia sopivista kohteista, yhdistys perustaa niille vesiensuojelukosteikkoja joko matalilla maapenkereillä patoamalla tai kaivuutyönä. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n tavoitteena on perustaa aluksi 1-2 kohdetta vuodessa. Maan hankkimiseen perustuvaa luonnonsuojelutoimintaa ei ole juurikaan toteutettu vesiensuojelussa. Metsiensuojelussa kyseistä toimintatapaa on käyttänyt Luonnonperintösäätiö.

Tavoitteena alentaa Itämeren ravinnekuormitusta

Kosteikkojen keskeinen tarkoitus on osaltaan vähentää Itämeren kuormitusta pidättämällä valumavesien mukana kulkeutuvaan kiintoaineeseen sitoutuneita ravinteita. Ravinnekuormituksen vähentäminen on tarpeen, sillä Suomen rannikko- ja avomerialueille kohdistuva kuormitus on selvästi liian voimakasta ja merialueet kärsivät rehevöitymisestä.

Kosteikoista myös muuta hyötyä

Ravinteiden pidättämisen lisäksi kosteikot tasaavat vesistöjen virtaamia ja siten ehkäisevät eroosio- ja tulvahaittoja alapuolisissa vesistöissä, mikä osaltaan myös pienentää vesistöjen ravinnekuormitusta. Lisäksi kosteikot toimivat useiden eliölajien elinympäristöinä, ja siten niillä on biologista monimuotoisuutta lisäävä vaikutus. Kosteikkojen perustamisella paikataan sitä ympäristön monimuotoisuuden menetystä, joka on syntynyt harjoitetun voimaperäisen kuivatustoiminnan seurauksena. Kosteikot myös rikastuttavat maisemaa ja niillä voi lisäksi olla virkistyskäyttöhyötyä.