Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry toteuttaa vuosina 2017-2018 Littoistenjärven oja- ja hulevesien tarkkailututkimuksen Littoistenjärven neuvottelukunnan toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Littoistenjärveen laskevien valumavesien laatu, valuma-alueen merkittävimmät ulkoisen ravinnekuormituksen lähteet sekä muodostaa suuruusluokan arvio järveen kohdistuvan ulkoisen ravinnekuormituksen kokonaismäärästä.

Näytteenotto ja virtaamamittaus
Keskeisistä järveen laskevista ojista ja hulevesiputkista (yhteensä 15 kohdetta) otetaan näytteet sekä mitataan näytteenoton yhteydessä havaintopaikkojen hetkelliset virtaamat joko siivikoimalla tai tilavuudeltaan tunnetun astian täyttymisnopeuden perusteella. Havainnointi toistetaan vuosina 2017-2018 neljä kertaa. Ensimmäinen havainnointikierros tehtiin 15.11.2017.

Tuloksia 15.11.2017 tehdyltä havainnointikierrokselta
Havaintopaikkojen kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin ojavesille tyypillisiä ja kiintoainepitoisuudet pääosin kohtuullisia. Hygieniabakteereiden määrät valumavesissä olivat valtaosin alhaisia. Muita havaintopaikkoja huonompi hygieeninen laatu vallitsi Punttikadun pohjoispuolisessa ojauomassa rannan tuntumassa, jossa E. coli –bakteereiden pitoisuudeksi mitattiin 1100 kpl / 100 ml vettä.

Hetkellisen kuormituksen osalta 15.11.2017 tehdyllä havainnointikierroksella korostui kolme havaintopaikkaa. Suurin hetkellinen kuormitus järveen tuli Muurikinkadun pään läheisyydessä laskeutusaltaan kautta järveen laskevasta ojasta, jonka aiheuttama kuormitus oli kokonaisfosforin, liuenneen kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta noin puolet ja kiintoaineen osalta noin 60 prosenttia kaikkien havaintopaikkojen yhteenlasketusta kuormituksesta. Muita kuormituksen suhteen merkittävimpiä havaintopaikkoja olivat Järvelän kohdalla järveen laskeva oja sekä pohjoisrannan uimarannan parkkipaikan ohi laskeva oja, jotka vastasivat 17 ja 15 prosentista kaikkien havaintopaikkojen yhteenlasketusta hetkellisestä kokonaisfosforikuormituksesta.